User Tools

Site Tools


189930-5841-stone-la-gi

5841 Stone (1982 ST) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1982 bởi E. F. Helin ở Palomar.

189930-5841-stone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)