User Tools

Site Tools


189730-5577-priestley-la-gi

Priestley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Duncan Waldron
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5577
Đặt tên theo Joseph Priestley
Tên thay thế 1986 WQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7620979
Viễn điểm quỹ đạo 1.9264689
Độ lệch tâm 0.0445623
Chu kỳ quỹ đạo 914.8290124
Độ bất thường trung bình 264.20229
Độ nghiêng quỹ đạo 22.27409
Kinh độ của điểm nút lên 97.07462
Acgumen của cận điểm 227.99655
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5577 Priestley (1986 WQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1986 bởi Duncan Waldron ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5577 Priestley
189730-5577-priestley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)