User Tools

Site Tools


189530-5310-papike-la-gi

Papike
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5310
Tên thay thế 1981 EP26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1816064
Viễn điểm quỹ đạo 2.5980816
Độ lệch tâm 0.0871344
Chu kỳ quỹ đạo 1349.4374701
Độ bất thường trung bình 94.14155
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19006
Kinh độ của điểm nút lên 171.83648
Acgumen của cận điểm 45.15011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5310 Papike (1981 EP26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5310 Papike
189530-5310-papike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)