User Tools

Site Tools


186830-5702-morando-la-gi

Morando
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Wolf
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5702
Tên thay thế 1931 FC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9783451
Viễn điểm quỹ đạo 2.5450009
Độ lệch tâm 0.1252736
Chu kỳ quỹ đạo 1242.3476990
Độ bất thường trung bình 209.21468
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33374
Kinh độ của điểm nút lên 353.00187
Acgumen của cận điểm 223.86100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5702 Morando (1931 FC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1931 bởi M. Wolf ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5702 Morando
186830-5702-morando-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)