User Tools

Site Tools


177230-5298-paraskevopoulos-la-gi

Paraskevopoulos
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Bloemfontein
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1966
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5298
Đặt tên theo John S. Paraskevopoulos
Tên thay thế 1966 PK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3631691
Viễn điểm quỹ đạo 3.6200433
Độ lệch tâm 0.2100668
Chu kỳ quỹ đạo 1889.9706346
Độ bất thường trung bình 353.59740
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18112
Kinh độ của điểm nút lên 70.18939
Acgumen của cận điểm 298.59199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5298 Paraskevopoulos (1966 PK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1966 ở Bloemfontein.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5298 Paraskevopoulos
177230-5298-paraskevopoulos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)