User Tools

Site Tools


176830-4652-iannini-la-gi

Iannini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Gualberto M. Iannini
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4652
Tên thay thế 1975 QO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8170561
Viễn điểm quỹ đạo 3.4676891
Độ lệch tâm 0.3123392
Chu kỳ quỹ đạo 1568.8792920
Độ bất thường trung bình 183.78027
Độ nghiêng quỹ đạo 11.09792
Kinh độ của điểm nút lên 328.06047
Acgumen của cận điểm 50.12882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4652 Iannini (1975 QO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện năm 1975, bởi Gualberto M. Iannini.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4652 Iannini
176830-4652-iannini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)