User Tools

Site Tools


176430-5825-rakuyou-la-gi

Rakuyou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5825
Tên thay thế 1990 BR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2067652
Viễn điểm quỹ đạo 3.1061786
Độ lệch tâm 0.1692872
Chu kỳ quỹ đạo 1581.4529309
Độ bất thường trung bình 118.20230
Độ nghiêng quỹ đạo 12.10216
Kinh độ của điểm nút lên 145.91778
Acgumen của cận điểm 292.88809
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5825 Rakuyou (1990 BR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5825 Rakuyou
176430-5825-rakuyou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)