User Tools

Site Tools


174530-4868-knushevia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

174530-4868-knushevia-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​4868 Knushevia</​b>​(1989 UN2) là một tiểu hành tinh nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính, được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar. 4868 Knushevia (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​КНУШЕВІЯ</​span>;​ translit.: <​i>​Knushevia</​i>​) là một tiểu hành tinh đặt tên theo Kyiv University (full name tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Київський Національний Університет ім. Т.Шевченка</​span>,​ translit.: <​b>​К</​b>​yivs'​kyj <​b>​N</​b>​atsional'​nyj <​b>​U</​b>​niversytet іmeni (name) <​b>​Shev</​b>​chenka) in 2002. Tênd for the great achievement of the Kyiv University in the education, science và culture of Ukraine, one of the oldest và most prestigious universities in Ukraine.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181014183458
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.276 seconds
 +Real time usage: 0.327 seconds
 +Preprocessor visited node count: 946/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35321/​2097152 bytes
 +Template argument size: 737/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.167/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 256.065 ​     1 -total
 + ​61.63% ​ 157.802 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 + ​19.10% ​  ​48.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​15.79% ​  ​40.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.94%   ​25.453 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.61%   ​14.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 +  5.40%   ​13.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 +  5.10%   ​13.067 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +  4.87%   ​12.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.37%    6.072      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​837037-0!canonical and timestamp 20181014183458 and revision id 26413985
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
174530-4868-knushevia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)