User Tools

Site Tools


173230-4649-sumoto-la-gi

Sumoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Laugier
Nơi khám phá Nice
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4649
Đặt tên theo Sumoto
Tên thay thế 1936 YD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4163063
Viễn điểm quỹ đạo 3.0711709
Độ lệch tâm 0.1193380
Chu kỳ quỹ đạo 1660.0169156
Độ bất thường trung bình 303.38553
Độ nghiêng quỹ đạo 15.43249
Kinh độ của điểm nút lên 80.94816
Acgumen của cận điểm 313.40386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

4649 Sumoto (1936 YD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1936 bởi M. Laugier ở Nice.

Tênd after the city thuộc Sumoto, hometown thuộc Syuichi Nakano who found the identifications involving thlà mộtsteroid.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4649 Sumoto
173230-4649-sumoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)