User Tools

Site Tools


173130-4543-phoinix-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

173130-4543-phoinix-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Phoinix</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Carolyn S. Shoemaker</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +2 tháng 2 năm 1989</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +4543</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Phoenix</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1989 CQ1</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +4.6057386</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +5.5905616</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.0965863</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +4204.5288382</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +314.11305</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +14.72878</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +325.41624</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +83.98099</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu hình học</​th><​td>​
 +0.0591</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +9.70</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​4543 Phoinix</​b>​ (1989 CQ1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 4543 Phoinix</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​4542 Mossotti</​li>​
 +<​li><​b>​4543 Phoinix</​b></​li>​
 +<​li>​4544 Xanthus</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Jupiter.jpg/​30px-Jupiter.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Jupiter.jpg/​45px-Jupiter.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Jupiter.jpg/​60px-Jupiter.jpg 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​840"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến thiên thể Troia của Sao Mộc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181012000128
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 838/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21384/​2097152 bytes
 +Template argument size: 757/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.014 ​     1 -total
 + ​60.85% ​  ​56.598 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​47.59% ​  ​44.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.91% ​  ​16.656 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.04% ​  ​15.851 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​14.18% ​  ​13.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Jupiter-Trojan-stub
 + ​12.55% ​  ​11.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.82%    6.343      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  6.14%    5.710      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.37%    4.069      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​836736-0!canonical and timestamp 20181012000128 and revision id 26398981
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
173130-4543-phoinix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)