User Tools

Site Tools


172730-5552-studni-ka-la-gi

5552 Studnička là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1688.6785129 ngày (4.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
172730-5552-studni-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)