User Tools

Site Tools


171830-4440-tchantch-s-la-gi

4440 Tchantchès là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 972.4362407 ngày (2.66 năm).[1]

Tiểu hành tinh được phát hiện bởi François Dossin ngày 23 tháng 12 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
171830-4440-tchantch-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)