User Tools

Site Tools


171630-x-ng-v-o-d-ng-b-o-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

171630-x-ng-v-o-d-ng-b-o-phim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Xông vào dông bão<​br/>​Иду на грозу</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Xông vào dông bão (phim).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​ab/​X%C3%B4ng_v%C3%A0o_d%C3%B4ng_b%C3%A3o_%28phim%29.jpg/​222px-X%C3%B4ng_v%C3%A0o_d%C3%B4ng_b%C3%A3o_%28phim%29.jpg"​ width="​222"​ height="​313"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​ab/​X%C3%B4ng_v%C3%A0o_d%C3%B4ng_b%C3%A3o_%28phim%29.jpg/​333px-X%C3%B4ng_v%C3%A0o_d%C3%B4ng_b%C3%A3o_%28phim%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​a/​ab/​X%C3%B4ng_v%C3%A0o_d%C3%B4ng_b%C3%A3o_%28phim%29.jpg 2x" data-file-width="​426"​ data-file-height="​600"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Tâm lý xã hội</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Sergey Mikaelyan<​br/>​Daniil Granin (tiểu thuyết)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Sergey Mikaelyan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phụ hòa âm</​th><​td>​
 +Vladlen Chistyakov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Leningrad</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Oleg Kukhovarenko</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bố trí camera</​th><​td>​
 +V.Fomin<​br/>​R.Rusanovich<​br/>​Anatoly Taborov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +149 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Lenfilm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phân phối</​th><​td>​
 +Azimut</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +15 tháng 11, 1965 – 11 tháng 12, 2008</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Xông vào dông bão</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Иду на грозу</​i>​) là một bộ phim tâm lý xã hội của đạo diễn Sergey Mikaelyan, ra mắt lần đầu năm 1965.
 +</​p><​p>​Dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Daniil Granin, truyện phim mô tả đời sống riêng của các nhà vật lý học trẻ tuổi, xoay quanh họ là những câu chuyện chân thật về tình yêu, tình bạn và cả sự phản bội.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Aleksandr Belyavsky... <​i>​Sergey Krylov</​i></​li>​
 +<​li>​Vasily Lanovoy<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​... <​i>​Oleg Tulin</​i></​li>​
 +<​li>​Rostislav Plyatt... <​i>​Dankevich</​i></​li>​
 +<​li>​Mikhail Astangov... <​i>​Golitsin</​i></​li>​
 +<​li>​Zhanna Prokhorenko... <​i>​Lena</​i></​li>​
 +<​li>​Vladimir Treshchalov... <​i>​Chồng Lena</​i></​li>​
 +<​li>​Viktoria Lepko... <​i>​Zhenya</​i></​li>​
 +<​li>​Anatoly Papanov... <​i>​Anikeyev</​i></​li>​
 +<​li>​Yevgeny Lebedev... <​i>​Agatov</​i></​li>​
 +<​li>​Lev Prygunov... <​i>​Richard</​i></​li>​
 +<​li>​Leonid Dyachkov... <​i>​Poltavsky</​i></​li>​
 +<​li>​Iosif Konopatsky... <​i>​Savushkin</​i></​li>​
 +<​li>​Fyodor Korchagin... <​i>​Lagunov</​i></​li>​
 +<​li>​Vladimir Erenberg... <​i>​Hiệu trưởng</​i></​li>​
 +<​li>​Anatoly Abramov</​li>​
 +<​li>​Pavel Luspekayev... <​i>​Aleksey Denisov (Bộ trưởng)</​i></​li>​
 +<​li>​Georgy Shtil... <​i>​Nhà báo</​i></​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Thiết kế sản xuất: Boris Burmistrov</​li>​
 +<​li>​Âm thanh: Arnold Shargorodsky</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Vasily Lanovoy</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên trang KinoPoisk</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên trang Kino-Teatr</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181010231946
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.089 seconds
 +Preprocessor visited node count: 580/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7097/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1038/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 321/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 824 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.694 ​     1 -total
 + ​91.79% ​  ​52.955 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​83.60% ​  ​48.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.06% ​   6.382      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  8.16%    4.707      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.39%    3.107      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  5.02%    2.896      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.97%    1.713      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​835895-0!canonical and timestamp 20181010231946 and revision id 24217813
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
171630-x-ng-v-o-d-ng-b-o-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)