User Tools

Site Tools


170630-4541-mizuno-la-gi

Mizuno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kenzo Suzuki và Toshimasa Furuta
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4541
Đặt tên theo Yoshikane Mizuno
Tên thay thế 1989 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3304600
Viễn điểm quỹ đạo 2.4265750
Độ lệch tâm 0.0202048
Chu kỳ quỹ đạo 1339.8554519
Độ bất thường trung bình 119.73131
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78461
Kinh độ của điểm nút lên 66.10694
Acgumen của cận điểm 21.12775
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

4541 Mizuno (1989 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1989 bởi Kenzo Suzuki và Toshimasa Furuta ở Toyota.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4541 Mizuno
170630-4541-mizuno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)