User Tools

Site Tools


170530-4336-jasniewicz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

170530-4336-jasniewicz-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Jasniewicz</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá<sup id="​cite_ref-jpldata_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Brian A. Skiff</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Flagstaff</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +31 tháng 8 năm 1984</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +4336</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1984 QE1</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo<​sup id="​cite_ref-jpldata_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 2011-Feb-08 (JD 2455600.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.8034 AU (q)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.8594 AU (Q)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +2.3314 AU (a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.22647</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.56 yr</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +126.13 (M)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +7.9498°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +348.25°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +32.664°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +5-11 km<sup id="​cite_ref-jpldata_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-h_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.7<sup id="​cite_ref-jpldata_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​4336 Jasniewicz</​b>​ (1984 QE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính<​sup id="​cite_ref-jpldata_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1984 bởi Brian A. Skiff ở Flagstaff.<​sup id="​cite_ref-jpldata_1-5"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​With an absolute magnitude (H) of 13.7,<​sup id="​cite_ref-jpldata_1-6"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Jasniewicz is ước tínhd to be 5–11 km in diameter.<​sup id="​cite_ref-h_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-jpldata-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“JPL Small-Body Database Browser: 4336 Jasniewicz (1984 QE1)”. Ngày 29 tháng 12 năm 2003 last reported obs<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A4336+Jasniewicz&​amp;​rft.btitle=JPL+Small-Body+Database+Browser%3A+4336+Jasniewicz+%281984+QE1%29&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D4336&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ <span style="​font-size:​100%"​ class="​error citation-comment">​Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: <code style="​color:​inherit;​ border:​inherit;​ padding:​inherit;">​|date=</​code>​ (trợ giúp)</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-h-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Absolute Magnitude (H)”. NASA/​JPL<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A4336+Jasniewicz&​amp;​rft.btitle=Absolute+Magnitude+%28H%29&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=NASA%2FJPL&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fneo.jpl.nasa.gov%2Fglossary%2Fh.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Orbital simulation from JPL (Java) / Horizons Ephemeris</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​4335 Verona</​li>​
 +<​li><​b>​4336 Jasniewicz</​b></​li>​
 +<​li>​4337 Arecibo</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012163536
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1013/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38835/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1304/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3206/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.12 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.725 ​     1 -total
 + ​40.53% ​  ​56.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​35.29% ​  ​48.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​30.64% ​  ​42.503 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.13% ​  ​29.315 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.19% ​  ​25.231 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.73% ​  ​16.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 +  9.24%   ​12.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 +  8.20%   ​11.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.92%   ​10.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​836533-0!canonical and timestamp 20181012163536 and revision id 26405536
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
170530-4336-jasniewicz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)