User Tools

Site Tools


170430-ph-n-m-m-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

170430-ph-n-m-m-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phần mềm ác ý</​b>,​ còn gọi là <​b>​phần mềm ác tính</​b>,​ <​b>​phần mềm độc hại</​b>,​ <​b>​phần mềm gây hại</​b>​ hay <​b>​mã độc</​b>​ (tiếng Anh: <​b>​malware</​b>​ là sự ghép của hai chữ <​i>​malicious</​i>​ và <​i>​software</​i>​) là một loại phần mềm hệ thống do các tay tin tặc hay các kẻ nghịch ngợm tạo ra nhằm gây hại cho các máy tính. Tùy theo cách thức mà tin tặc dùng, sự nguy hại của các loại phần mềm ác ý có khác nhau từ chỗ chỉ hiển thị các cửa sổ hù dọa cho đến việc tấn công chiếm máy và lây lan sang các máy khác như là virus trong cơ thể của các sinh vật.
 +</​p><​p>​Do định nghĩa, từ phần mềm ác ý sẽ bao gồm các loại phần mềm sau:
 +</p>
 +<​p>​Các dạng mã độc nhiễm hoạt động độc lập.
 +</p>
 +<​p>​Lây nhiễm qua Internet, USB, mạng LAN...
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trojan</​li>​
 +<li>- Spyware: Tự động ghi lại các thông tin của máy tính bị xâm nhập</​li>​
 +<li>- Adware: Tự động hiện các bản quảng cáo</​li>​
 +<li>- Keylogger: Ghi nhận lại toàn bộ thao tác của bàn phím</​li>​
 +<li>- Backdoor: Mở cửa hậu cho kẻ khác xâm nhập</​li>​
 +<​li>​Rootkit:​ Dạng mã độc "tàng hình" trước các chương trình kiểm soát file, tiến trình (process)...,​ tạo đường truy nhập cho kẻ xâm nhập trở lại.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181029115902
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 310/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15000/​2097152 bytes
 +Template argument size: 230/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 104.255 ​     1 -total
 + ​57.69% ​  ​60.143 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​34.83% ​  ​36.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.06% ​  ​24.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Botnets
 + ​20.74% ​  ​21.618 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.12% ​  ​16.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.04% ​  ​14.640 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.58%    6.855      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.74%    2.856      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.36%    2.460      9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​4865-0!canonical and timestamp 20181029115902 and revision id 41099895
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
170430-ph-n-m-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)