User Tools

Site Tools


164430-5812-jayewinkler-la-gi

Jayewinkler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. J. Noymer
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 11 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5812
Tên thay thế 1988 PJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2943634
Viễn điểm quỹ đạo 2.9010088
Độ lệch tâm 0.1167665
Chu kỳ quỹ đạo 1529.2498341
Độ bất thường trung bình 283.33841
Độ nghiêng quỹ đạo 14.62451
Kinh độ của điểm nút lên 317.04529
Acgumen của cận điểm 341.32134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5812 Jayewinkler (1988 PJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1988 bởi A. J. Noymer ở Siding Spring.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5812 Jayewinkler
164430-5812-jayewinkler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)