User Tools

Site Tools


164030-5286-haruomukai-la-gi

Haruomukai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5286
Tên thay thế 1989 VT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8626859
Viễn điểm quỹ đạo 2.9732971
Độ lệch tâm 0.0189533
Chu kỳ quỹ đạo 1820.6416153
Độ bất thường trung bình 291.52209
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95170
Kinh độ của điểm nút lên 120.28702
Acgumen của cận điểm 259.35524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5286 Haruomukai (1989 VT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1989 bởi M. Mukai và Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5286 Haruomukai
164030-5286-haruomukai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)