User Tools

Site Tools


163730-4748-tokiwagozen-la-gi

Tokiwagozen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Suzuki và Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4748
Tên thay thế 1989 WV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5923808
Viễn điểm quỹ đạo 2.8962676
Độ lệch tâm 0.0553664
Chu kỳ quỹ đạo 1660.5483915
Độ bất thường trung bình 175.53365
Độ nghiêng quỹ đạo 16.29743
Kinh độ của điểm nút lên 85.43150
Acgumen của cận điểm 183.16509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

4748 Tokiwagozen (1989 WV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1989, bởi Suzuki và Urata ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4748 Tokiwagozen
163730-4748-tokiwagozen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)