User Tools

Site Tools


163630-4640-hara-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

163630-4640-hara-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Hara</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Kushida và Muramatsu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Yatsugatake</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +1 tháng 4 năm 1989</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +4640</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1989 GA</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.0066771</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.4963923</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1087514</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1234.0035435</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +300.80851</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +4.21400</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +347.83803</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +137.96913</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.1</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​4640 Hara</​b>​ (1989 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1989 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 4640 Hara</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011064918
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.103 seconds
 +Preprocessor visited node count: 751/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12126/​2097152 bytes
 +Template argument size: 659/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 859 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.375 ​     1 -total
 + ​71.42% ​  ​48.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​59.57% ​  ​40.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.51% ​  ​15.394 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​20.09% ​  ​13.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.72% ​   8.016      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.90%    6.769      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.35%    2.974      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​836828-0!canonical and timestamp 20181011064918 and revision id 26413818
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
163630-4640-hara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)