User Tools

Site Tools


161830-5168-jenner-la-gi

Jenner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
San Diego, California, California, Hoa Kỳ
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5168
Đặt tên theo Edward Jenner
Tên thay thế 1986 EJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8597863
Viễn điểm quỹ đạo 2.8215335
Độ lệch tâm 0.2054436
Chu kỳ quỹ đạo 1307.9944293
Độ bất thường trung bình 63.96453
Độ nghiêng quỹ đạo 23.46527
Kinh độ của điểm nút lên 339.10654
Acgumen của cận điểm 201.76152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5168 Jenner (1986 EJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1986, bởi Carolyn S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar, San Diego, California, Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5168 Jenner
161830-5168-jenner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)