User Tools

Site Tools


161730-5061-mcintosh-la-gi

McIntosh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5061
Đặt tên theo Bruce A. McIntosh
Tên thay thế 1988 DJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8593621
Viễn điểm quỹ đạo 3.2710191
Độ lệch tâm 0.0671503
Chu kỳ quỹ đạo 1960.1290157
Độ bất thường trung bình 328.03435
Độ nghiêng quỹ đạo 8.73858
Kinh độ của điểm nút lên 240.87582
Acgumen của cận điểm 215.95716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5061 McIntosh (1988 DJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1988 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5061 McIntosh
161730-5061-mcintosh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)