User Tools

Site Tools


161430-4532-copland-la-gi

4532 Copland là một tiểu hành tinh vành đai chính đặt tên theo American composer Aaron Copland. Nó được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi Edward Bowell.

161430-4532-copland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)