User Tools

Site Tools


161330-5945-roachapproach-la-gi

Roachapproach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5945
Đặt tên theo Steve Roach
Tên thay thế 1984 SQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9048369
Viễn điểm quỹ đạo 2.5471833
Độ lệch tâm 0.1442820
Chu kỳ quỹ đạo 1213.0791362
Độ bất thường trung bình 84.66071
Độ nghiêng quỹ đạo 4.89413
Kinh độ của điểm nút lên 21.89911
Acgumen của cận điểm 297.99018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5945 Roachapproach (1984 SQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1984 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5945 Roachapproach
161330-5945-roachapproach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)