User Tools

Site Tools


160830-5060-yoneta-la-gi

Yoneta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5060
Tên thay thế 1988 BO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1184710
Viễn điểm quỹ đạo 3.1084820
Độ lệch tâm 0.1894050
Chu kỳ quỹ đạo 1543.2146396
Độ bất thường trung bình 326.29031
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97386
Kinh độ của điểm nút lên 355.75152
Acgumen của cận điểm 87.88137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5060 Yoneta (1988 BO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1988 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5060 Yoneta
160830-5060-yoneta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)