User Tools

Site Tools


160530-4429-chinmoy-la-gi

4429 Chinmoy (1978 RJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj. Các tiểu hành tinh được tên của nó từ tiếng Bengal nhà văn, nhà thơ và triết gia Sri Chinmoy (1931-2007).[1]

Hình ảnh từ 4429 Chinmoy
Video từ di chuyển tiểu hành tinh 4429 Chinmoy
160530-4429-chinmoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)