User Tools

Site Tools


160230-5676-voltaire-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

160230-5676-voltaire-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​5676 Voltaire</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1430.7047683 ngày (3.92 năm).<​sup id="​cite_ref-JP:​_Small-body_Database_Browser_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nó được nhà thiên văn học Liên Xô là Lyudmila Karachkina phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986. Tiểu hành tin này được đặt tên theo họ của triết gia người Pháp là Voltaire.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-JP:​_Small-body_Database_Browser-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“JPL Small-Body Database Browser”. NASA<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A5676+Voltaire&​amp;​rft.btitle=JPL+Small-Body+Database+Browser&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=NASA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D5676&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Schmadel,​ Lutz D.; International Astronomical Union (2003). <​i>​Dictionary of minor planet names</​i>​. Springer. tr. 481. ISBN 978-3-540-00238-3<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A5676+Voltaire&​amp;​rft.au=International+Astronomical+Union&​amp;​rft.au=Schmadel%2C+Lutz+D.&​amp;​rft.aufirst=Lutz+D.&​amp;​rft.aulast=Schmadel&​amp;​rft.btitle=Dictionary+of+minor+planet+names&​amp;​rft.date=9+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-3-540-00238-3&​amp;​rft.pages=481&​amp;​rft.pub=Springer&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DKWrB1jPCa8AC%26pg%3DPA481&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181013023712
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.105 seconds
 +Preprocessor visited node count: 219/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7759/​2097152 bytes
 +Template argument size: 250/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2316/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.103 ​     1 -total
 + ​80.89% ​  ​68.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​53.81% ​  ​45.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.91% ​  ​16.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​16.95% ​  ​14.428 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.61% ​   9.028      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.35% ​   8.805      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.79%    3.229      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​837898-0!canonical and timestamp 20181013023712 and revision id 22304089
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
160230-5676-voltaire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)