User Tools

Site Tools


159230-5539-limporyen-la-gi

Limporyen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nanking
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1965
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5539
Đặt tên theo Lim Por-yen
Tên thay thế 1965 UA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0545797
Viễn điểm quỹ đạo 2.8177901
Độ lệch tâm 0.1566405
Chu kỳ quỹ đạo 1388.8770470
Độ bất thường trung bình 41.52136
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82510
Kinh độ của điểm nút lên 295.84515
Acgumen của cận điểm 122.18388
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5539 Limporyen (1965 UA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanking.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5539 Limporyen
159230-5539-limporyen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)