User Tools

Site Tools


158230-b-nh-m-b-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

158230-b-nh-m-b-p-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​300px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​450px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​600px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​2100"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một dĩa bánh mì bắp</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh mì bắp</​b>​ hay <​b>​bánh mì ngô</​b>​ là một tên gọi chỉ chung cho bất kỳ loại bánh mì ăn nhanh có chứa bột bắp và bột nở lên men. Bánh mì này xuất hiện ở Châu Mỹ. Người Mỹ bản địa đã sử dụng mặt bắp từ lâu trước khi nhà thám hiểm châu Âu đến Tân Thế giới. Người định cư châu Âu, đặc biệt là những người cư trú ở các thuộc địa phía Nam học được từ người bản xứ một số công thức nấu ăn và quy trình món ăn liên quan đến ngô, và chẳng bao lâu họ đã phát minh ra công thức nấu ăn cho sử dụng bột ngô trong bánh mì tương tự như những người làm từ ngũ cốc có sẵn ở châu Âu.
 +</​p><​p>​Bánh mì bắp đã được gọi là "nền tảng"​ của món ăn miền Nam Hoa Kỳ. Bột ngũ cốc được sản xuất bằng cách nghiền hạt ngô khô nguyên cám. Bánh mì bắp là một lại bánh mì phổ biến trong ẩm thực Hoa Kỳ, đặc biệt là miền Nam và Tây Nam. Tại Hoa Kỳ, bánh mì bắp ở Bắc và Nam khác nhau bởi vì họ thường sử dụng các loại bột bắp và các tỷ lệ đường và trứng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011120515
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.068 seconds
 +Preprocessor visited node count: 176/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5578/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​42.363 ​     1 -total
 + ​76.29% ​  ​32.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​72.50% ​  ​30.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​59.21% ​  ​25.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​15.65% ​   6.628      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  7.47%    3.166      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.78%    2.450      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​835778-0!canonical and timestamp 20181011120515 and revision id 37229715
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
158230-b-nh-m-b-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)