User Tools

Site Tools


157830-5538-luichewoo-la-gi

Luichewoo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Purple Mountain Obs.
Nơi khám phá Nanking
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5538
Tên thay thế 1964 TU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9051723
Viễn điểm quỹ đạo 2.6727427
Độ lệch tâm 0.1676681
Chu kỳ quỹ đạo 1264.8966172
Độ bất thường trung bình 207.67320
Độ nghiêng quỹ đạo 5.22683
Kinh độ của điểm nút lên 335.49205
Acgumen của cận điểm 45.51425
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5538 Luichewoo (1964 TU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1964 bởi Purple Mountain Obs. ở Nanking.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5538 Luichewoo
157830-5538-luichewoo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)